Úvodní slovo

Vážení kolegové, spolupracovníci, zákazníci a dodavatelé,

většina firem klade hlavní důraz a zaměřuje své prezentace pouze na předmět své činnosti. U nás to bylo podobné, s tím rozdílem, že jsme se vždy snažili do našich nabídek a prezentací zahrnout to, co je nedílnou součástí našich „ostatních“ aktivit, co profiluje naši společnost. CSR prezentace naší společnosti slouží všem, kteří o nás chtějí vědět opravdu více a chtějí vědět podrobněji, na co klademe dlouhodobě důraz. Vřele doporučuji každému, kdo chce kromě toho, co děláme, vědět, kdo jsme. A doporučuji to nejen navenek z firmy, ale i nám všem, kteří se na tom interně podílíme.

S pozdravem

Alexandros Koranis

Generální ředitel & Jednatel

Zpráva společenské odpovědnosti firem

Podniková strategie vychází z vize a poslání firmy. Jedná se o strategii, která má za cíl odlišit služby firem od konkurence, zefektivnit nabízené spediční a dopravní služby apod. Klíčové jsou v této organizaci strategie na funkční úrovni. Pro každé oddělení ve firmě jsou jasně stanoveny cíle a strategie pro jejich naplnění. Produkty resp. služby firmy jsou v současné době rozděleny do čtyř hlavních částí:
- Doprava, spedice a sběrná služba Řecko
- Doprava, spedice a sběrná služba Turecko
- Doprava, spedice a sběrná služba Rumunsko, Bulharsko
- Logistika (skladování, cross-dock, distribuce)

Výše uvedené produkty zahrnují následující služby:
- Celovozové přepravy
- Sběrnou službu (door-to-door)
- Celní odbavení
- Kontakty se zahraničními firmami
- Kompletní zajištění dopravních dokumentů
- Skladování

Ceny jsou stanovovány:
- Individuálně v rámci řízení vztahů se zákazníkem
- Snaha o získání zpětné vazby
- Možnost dlouhodobých ceníků 

Naše firma klade důraz na takový způsob podnikání, který odpovídá a jde nad rámec etických, zákonných a společenských očekávání. Ve své
činnosti se chováme eticky a zasazujeme se o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místní komunity a společnosti
jako celku.

V roce 2012 byl ve firmě ustanoven a přijat Etický kodex zaměstnanců GTL. Bez dlouhodobých oboustranně prospěšných vztahů se zákazníky a ostatními stakeholdery firmy nemohou být naše aktivity úspěšné. Firma spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami, analyzuje, koordinuje a řídí tyto vztahy. Každé dva roky ve firmě provádíme analýzu klíčových stakeholderů.
Zákazníci – společnost komunikuje se zákazníky osobně na obchodních jednáních, akcích a veletrzích, dále telefonicky, internetem a různými reklamními materiály. Nedílnou součástí naší marketingové komunikační strategie jsou tiskové zprávy na internetu a každoroční newsletter.

Dodavatelé – firma komunikuje s firmami po telefonu a přes internet, dále na výstavách, veletrzích a obchodních jednáních.

Odborníci a studenti – společnost s těmito zainteresovanými stranami komunikuje na veletrzích, konferencích a výstavách, ale také prostřednictvím tiskových zpráv na internetu, článků v denním tisku a odborných časopisech atd. Jako společensky odpovědná společnost každoročně spolupracuje se školami a poskytuje studentům středních, odborných a vysokých škol příležitost k získávání zkušeností a také poradenství při jejich závěrečných pracích.

Široká veřejnost – společnost oslovuje veřejnost prostřednictvím reklamy v denním tisku a prostřednictvím billboardů a reklam na internetu.

Místní komunita – komunikace s místní komunitou spočívá ve firemním dobrovolnictví a dárcovství, stejně jako v poradenství a podpoře kvality života občanů. V roce 2014 se zaměstnanci společnosti zúčastnili Engage Day 2014.

Zaměstnanci – komunikace se zaměstnanci prostřednictvím informativních e-mailů o výsledcích a novinkách společnosti, interních tiskových zpráv, ale i prostřednictvím osobních pohovorů a interních zaměstnaneckých akcí.
Společnost má jasně definovanou vizi, poslání a cíle. Vedení společnosti informuje své zaměstnance o nových strategiích a deleguje pravomoci a odpovědnost. Využívá jednotný vizuální styl komunikace, který obsahuje firemní logo, firemní barvy a ztělesňuje firemní atmosféru. Ve svých reklamách a public relations prezentuje svou originalitu, jedinečnost a specifičnost. Vnitrofiremní komunikace má jasně definované kroky. Organizační struktura společnosti vychází z její historie a filozofie. V minulosti byl neustále přizpůsobován, aby držel krok s růstem země, novými strategiemi, vývojem a změnami produktů atd. A v neposlední řadě je nesmírně důležitá firemní kultura – hodnotový systém, chování a jednání zaměstnanců. Firemní kultura vychází z firemní filozofie, základních principů, hodnot a poslání.
Má-li být vztah se zákazníkem úspěšný, je důležité vidět, jaký přínos má pro oba partnery.

GTL usiluje o soulad mezi požadavky zákazníka a službami společnosti z hlediska vztahu společnosti se zákazníkem. Společnost profesionálně a flexibilně reaguje na požadavky a individuální požadavky zákazníků.

Přidaná hodnota se vytváří prostřednictvím:

- Týmová práce
- Kvalitní a profesionální obchodní procesy
- Odlišujeme se od konkurence
- Individuální kontakt se zákazníkem
- Flexibilita
- Otevřenost
Při výběru dodavatelů se společnost zaměřuje na jejich přístup k bezpečnosti, kvalitě, komunikaci a celému systému sběrné služby GTL a dalších produktů společnosti. Zjišťujeme, zda dodavatelé mají systém řízení kvality, úroveň bezpečnosti a jaký je jejich postoj k životnímu prostředí. Kvůli těmto aspektům jsou potenciální rizika a komplikace v obchodním vztahu GTL-dodavatel minimální.
Bez kvalitní a profesionální týmové práce zaměstnanců společnosti by společnost nebyla úspěšná a nebyla by schopna naplňovat své poslání a vizi, zavádět nové strategie a dosahovat stanovených cílů.

Preferované hodnoty GTL:

- Flexibilita
- Otevřenost
- Věrnost
- Profesionalita
- Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

GTL nabízí svým zaměstnancům možnosti dalšího vzdělávání. Každý zaměstnanec se může zúčastnit programu rozvoje měkkých dovedností, který je zaměřen na komunikaci, vztahy se zákazníky a sebehodnocení či sebeřízení. Společnost také nabízí týdenní kurzy angličtiny, turečtiny, řečtiny a češtiny. Společnost podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců studiem na vysoké škole. Každý zaměstnanec, který při zaměstnání studuje na vysoké škole, má 5 placených studijních dnů ročně.

Sociální politika

Lidské zdroje jsou klíčovou součástí bohatství společnosti. GTL se o své zaměstnance stará, poskytuje jim dobré pracovní prostředí a podporuje jejich osobní a profesní růst. Sociální politika zahrnuje finanční a nefinanční pobídky:

- 5 dní dovolené navíc
- Přínos pro životní prostředí
- Zdravotní péče
- Ve zvláštních případech možnost bezúročné půjčky
GTL nepřehlíží environmentální aspekty kvality života – konkrétní příklady:

- Třídění a recyklace papíru, plastu a jiného odpadu
- Oboustranný tisk
- Recyklace tonerů a kazet
- Pitná kvalitní voda z kohoutku
- Používání energeticky úsporných žárovek
Systém managementu kvality byl prověřen a certifikován akreditovanou certifikační autoritou dle ISO 9001:2009.