INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „Nařízení”)

Obchodní společnost: 

GTL, spol. s r.o., IČO: 48534668, se sídlem Řecká 1107, 250 81 Nehvizdy

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C., vl. 18884

za níž jedná Alexandros Koranis, jednatel, generální ředitel, který je kontaktní osobou pro otázky zpracování osobních údajů (pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

emailová adresa: alex@gtl.cz

telefonický kontakt: +420 323 618 380

webová stránka: https://www.gtl.cz

(dále jen „Společnost“)

1. V případě, že máte zájem o služby Společnosti, Společnost jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon své činnosti a plnění přijatých smluvních závazků vůči Vaší osobě, a to v rozsahu:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, sídlo, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které Společnosti umožní kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, adresa pro nakládku/vykládku, fakturační adresa;

c) údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy, tj. které Společnosti umožňují splnit povinnosti při uzavírání nebo při plnění smlouvy, jakož i z důvodů oprávněného zájmu Společnosti (např. údaje o majetkových poměrech k posouzení rizikovosti), dále osobní údaje vznikající při plnění smluv či při plnění právních povinností (způsob platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích),

d) údaje o objednaných službách, kterými jsou informace nezbytné k plnění smlouvy, zejména údaje o přepravovaném či skladovaném zboží či zásilkách, údaje potřebné pro celní řízení a pro pojištění, je-li objednáno;

e) osobní údaje vzniklé činností Společnosti jako např. číslo zákazníka, osobní číslo zaměstnance, aj.;

f) osobní údaje ve formě obrazových záznamů nebo záznamy vzešlé z vedené kamerových záznamů, z důvodu oprávněného zájmu ochrany majetku Společnost či třetích osob

(dále také jako „Osobní údaje“).

Společnost nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

2. V rámci činnosti Společnosti se zpracovávají osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu:

  1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  2. na základě vašeho souhlasu, kdy nemáme ke zpracování Vašich osobních údajů jiný právní důvod a kdy jste dobrovolně souhlasili s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté osobní údaje.

Jaká zpracování může Společnost provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči Společnosti vystupujete, zda se Společností máte uzavřenou smlouvu či u Společnosti objednáte službu. Vaše údaje může Společnost také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky či zboží, jejíž přeprava je u Společnosti objednána, pokud se Společností komunikujete (např. jako uchazeč o zaměstnání) nebo pokud projevíte zájem o služby Společnosti jako potencionální zákazník.

3. Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že osobní údaje Společnost zpracovává bez Vašeho souhlasu především v případě, kdy musíte předat své určité osobní údaje jako podmínku toho, aby s Vámi Společnost vůbec mohla uzavřít příslušnou smlouvu a tuto dále plnit. Osobní údaje Společnost zpracovává bez Vašeho souhlasu rovněž v dalších případech, kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem, tj. zejména z následujících právních důvodů (titulů):

a) Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že osobní údaje Společnost zpracovává bez Vašeho souhlasu především v případě, kdy musíte předat své určité osobní údaje jako podmínku toho, aby s Vámi Společnost vůbec mohla uzavřít příslušnou smlouvu a tuto dále plnit. Osobní údaje Společnost zpracovává bez Vašeho souhlasu rovněž v dalších případech, kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem, tj. zejména z následujících právních důvodů (titulů):

 1. plnění povinností uložených Společnosti právními předpisy v souvislosti s poskytováním služeb, resp. s podnikatelskou činností Společnosti (viz zapsaný předmět podnikání)
 2. dodržování pravidel jednání se smluvními partnery a zákazníky;
 3. předcházení vzniku škod na majetku Společnosti, zákazníků, jakož i třetích osob;
 4. prevence podvodného aj. protiprávního jednání;
 5. plnění oznamovacích aj. povinností vůči orgánům veřejné moci;
 6. plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí a exekucí či insolvenčního řízení;
 7. plnění archivačních povinností;
 8. plnění povinností v oblasti mzdové, zaměstnanecké a související agendy;
 9. plnění povinností podle účetních a daňových předpisů;
 10. plnění dalších povinností stanovených právními předpisy,

b) z důvodu a pro účely uzavření a/nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Společností. Jde zejména o poskytnutí služby, uskutečnění obchodu nebo poskytnutí jiného plnění dle smlouvy uzavřené se Společností, včetně jednání o uzavření nebo změně příslušné smlouvy,

c) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, jako např. ochrany majetku Společnosti, zákazníků Společnosti, jakož i třetích osob; při vymáhání pohledávek, informování poskytovatelů zajištění, realizaci zajištění nebo jiného uplatnění práv a pohledávek; při řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

Osobní údaje zpracovává Společnost s Vaším souhlasem v případě, kdy nemá ke zpracování Vašich osobních údajů jiný (výše uvedený právní důvod) a kdy jste dobrovolně souhlasili s tím, aby Společnost zpracovávala Vámi poskytnuté osobní údaje.

4. Účel zpracování osobních údajů je následující. Osobní údaje, které jsou Společnosti poskytnuty, používá Společnost výlučně v souladu s účelem zpracování, který je popsán v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo (pokud je zde jiný, než uvedený důvod ke zpracování osobních údajů) je účel zpracování vymezen v souladu s povolenými právními důvody dle právních předpisů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a vždy jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné osobní údaje ve vztahu k účelu zpracování a v souladu s GDPR.

Udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů je smluvním požadavkem Společnosti a je jím podmíněno to, že:

a) v případě uchazečů o zaměstnání: že budete případně evidován jako uchazeč o zaměstnání ve Společnosti a že případně dojde k uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi Vámi a Společností;

b) v případě jiných fyzických osob: že dojde k jednání o případném jiném (zejména obchodním) smluvním či jiném vztahu mezi Vámi a Společností, či k uzavření příslušné smlouvy.

5. Osobní údaje o Vás zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s činností Společnosti těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:

a) spolupracujícím osobám a partnerům Společnosti, kteří se podílejí na plnění a osobám zajišťujícím přepravu, doručování zásilek, např. našim partnerům v zahraničí při mezinárodní přepravě, nebo zajišťující skladové služby, jakož i celní či služby související s pojištěním;

b) osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové, IT služby či obdobné služby,

c) externí účetní společnosti, advokátní společnosti, poskytovatelům jiných poradenských služeb či inkasní agentuře;

d) správním orgánům, orgánům veřejné moci aj.

6. Osobní údaje se příjemcům v zemích mimo EU a EHP zpravidla nepředávají. Pokud však k předání osobních údajů třetím osobám v zemích mimo EU a EHP dojde, pak Společnost dodrží příslušné povinnosti k zajištění ochrany Vašich údajů (včetně záruk vyžadovaných GDPR). Veškeré takové předávání bude Společnost tedy uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.

7. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti, podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

8. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek Společnosti, můžete být požádáni o poskytnutí zejména následujících osobních údajů (abychom Vás mohli kontaktovat), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa aj., kdy bude vyžadováno udělení příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů (na příslušném formuláři). Na webových stránkách nejste sledováni (s výjimkou používání cookies), takže Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře obdrží ty Vaše osobní údaje, které výslovně sdělíte.

9. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:

a) Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b) Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
(vi) Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které byly poskytnuty na základě zaslaného formuláře můžete provést zasláním e-mailu na adresu hr@gtl.cz, kde musí být jasně a srozumitelně uvedeno, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním, který jste dali potvrzením a odesláním formuláře.

d) Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

e) Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

f) Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

g) Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

10. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adresu uvedenou výše.

11. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

12. V případě, že bude mít Společnost záměr užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Společnost informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

13. Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.