GTL

Incoterms

Dodací podmínka je důležitou náležitostí kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. Určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží. Dodací podmínka určuje zejména:


způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu;

způsob, místo a okamžik přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího;

další povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, dokumentů, kontroly, pojištění,
  celního odbavení atd.


Dodací podmínka ovlivňuje podstatným způsobem výši ceny v zahraničním obchodě, protože určuje, jakou část nákladů oběhu spojených s dodávkou zboží hradí prodávající a jakou část kupující.

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. INCOTERMS určují pouze vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy k ostatním subjektům, např. k bankám, dopravcům nebo speditérům, musejí být řešeny formou jiných smluvních typů. 
Např. vztah k dopravci je upraven přepravní smlouvou.

K základním povinnostem prodávajícího patří:

dodat zboží v souladu s kupní smlouvou, resp. stanovenými podmínkami;

dát zboží kupujícímu k dispozici v čase a místě stanoveném v kupní smlouvě nebo v místě obvyklém 
  pro odevzdání takového zboží;


pokud má být zboží baleno, opatřit na vlastní náklady potřebný obal, který kupujícímu umožní řádně zboží převzít;

informovat kupujícího v přiměřené lhůtě o tom, kdy mu bude zboží dáno k dispozici;

nést výlohy spojené s kontrolními úkony, které jsou nutné k tomu, aby kupujícímu bylo zboží předáno;

nést všechny výlohy spojené se zbožím, dokud nebylo předáno kupujícímu.

K základním povinnostem kupujícího patří:

převzít zboží v místě a okamžiku stanoveném v kupní smlouvě;

uhradit kupní cenu;

pokud si vyhradil lhůtu k převzetí zboží anebo volbu místa dodání a nedodal včas potřebné instrukce, 
  pak musí nést výlohy a rizika s tím související;


nést všechny výlohy spojené se zbožím od okamžiku, kdy mu bylo předáno.

 


EXW / Ex Works

Jedná se o doložku s minimálními povinnostmi prodávajícího. Jedinou povinností prodávajícího je dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě. Prodávající není odpovědný ani za nakládku zboží na dopravní prostředky kupujícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Kupující je povinen obstarat také formality spojené s vývozem zboží ze země a nese veškeré výlohy a rizika od okamžiku, kdy mu bylo zboží dáno k dispozici v závodě prodávajícího.

FCA / Free Carrier

Prodávající splní své povinnosti dodáním celně odbaveného zboží (pro vývoz) dopravci, kterého určil kupující, a to na sjednaném místě. Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku zboží v tomto místě. Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího, pak odpovídá prodávající i za nakládku. V případě, že k dodávce dochází v jakémkoliv jiném místě, prodávající není za nakládku odpovědný.

CPT / Carriage Paid To

I u této doložky přecházejí výlohy z prodávajícího na kupujícího v jiném okamžiku, než rizika. Prodávající určuje dopravce
a hradí výlohy spojené se zbožím až do místa určení. Rizika však přecházejí na kupujícího dříve, a to již v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci, Kupující tedy nese riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady od okamžiku dodání zboží do péče dopravce. 

CIP / Carriage and Insurance Paid To

Doložka je obdobná jako CPT, ale prodávající má povinnost obstarat a uhradit pojištění s minimálním rozsahem pojistného krytí. Zpravidla se jedná o 110% hodnoty zboží, pojištění má být uzavřeno v měně kontraktu. 

DAT / Delivered At Terminal

Tato doložka je určena pro všechny druhy dopravy včetně dopravy kombinované. Pod pojmem terminál se rozumí volné prostranství i budova, např. nábřeží, překladiště, sklad, kontejnerový terminál, nádraží, letiště atp. Prodávající nese výlohy a rizika včetně vykládky zboží až do ujednaného místa určení. 

DAP / Delivered At Place

Doložka je určena pro všechny druhy dopravy včetně přepravy kombinované. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího v předem stanoveném místě. Náklady spojené s vykládkou zboží nese kupující, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

DDP / Delivered Duty Paid

Tato doložka obsahuje maximální závazek ze strany prodávajícího. Prodávající nese výlohy a rizika až do ujednaného místa určení v zemi dovozu. Prodávající tedy rovněž zajišťuje a hradí odbavení zboží pro dovoz, tj. vyřizuje a platí celní formality, hradí clo a daně a případné další poplatky spojené s dovozem do země určení. 

FAS / Free Alongside Ship

Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění. Za celní odbavení a vyřízení veškerých vývozních formalit odpovídá prodávající. Kupující určuje loď a nese veškeré výlohy a rizika od okamžiku dodání zboží k boku lodi. 

FOB / Free On Board

Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží na palubu lodi v přístavu nalodění. Prodávající je povinen dodat zboží na palubu lodi v přístavu nalodění a vybavit vývozní formality. Kupující vybírá loď a hradí námořní přepravné. 

CFR / Cost And Freight

U této parity přechází rizika z prodávajícího na kupujícího v jiném místě než výlohy. Rizika přecházejí na kupujícího v přístavu nakládky dodáním zboží na palubu lodi, výlohy však až v přístavu určení. 

CIF / Cost, Insurance and Freight

Doložka je obdobná jako CFR, ale u této doložky je navíc prodávající povinen obstarat na vlastní náklady přepravní pojištění, které opravňuje kupujícího nebo jinou zainteresovanou osobu uplatňovat nároky přímo u pojišťovny, prodávající je povinen předat kupujícímu pojistku nebo jiný důkaz o pojištění. Pokud není dohodnuto jinak, pojistí prodávající zboží v souladu s minimálním rozsahem pojistného krytí podle tzv. Institute Cargo Clauses nebo v souladu s jinými podobnými podmínkami. Zpravidla se jedná o 110% hodnoty zboží, pojištění má být uzavřeno v měně kontraktu.

zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/parita-v-mezinarodnim-obchodu-7697.html

Podporujeme a doporučujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Ellada.cz - e-shop s řeckými produkty
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.