GTL

Etický kodex

„Chceme vyhrát, ale ne za každou cenu.“

 

Preferované hodnoty v týmu GTL:
 • flexibilita
 • otevřenost
 • loajalita
 • profesionalita
Závaznost kodexu

Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance firmy GTL. Dodržování tohoto kodexu sledují vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení firmy. Jeho nedodržování může vést k sankcím, které dovolují pracovněprávní předpisy České republiky.

 

Poctivá hospodářská soutěž

Hospodářská soutěž spočívá v rozvíjení činnosti s cílem dosáhnout hospodářský prospěch. Zaměstnanci firmy dodržují platné zákony a normy a neuzavírají žádné dohody, které by narušovaly hospodářskou soutěž, nezneužívají své postavení ve firmě resp. postavení firmy na trhu.

 

Orientace na zákazníka

Má-li být vztah se zákazníkem prospěšný, je důležité hodnotit jeho užitečnost pro oba partnery. Zaměstnanci firmy usilují o soulad mezi požadavky zákazníka a službami firmy s ohledem na vztah firmy k zákazníkovi. Zaměstnanci reagují flexibilně a profesionálně na nároky a individuální požadavky zákazníků.

 

Chování vůči zákazníkům a partnerům

Bez spokojených zákazníků a obchodních partnerů nemůžeme v dnešním konkurenčním prostředí uspět. Zaměstnanci firmy dodržují následující pravidla:

 • Berte ohled na druhé.
 • Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti.
 • Zjistěte si taktně, s kým mluvíte.
 • Nezveřejňujte nepravdivé a choulostivé informace.
 • Respektujte soukromí jiných.
 • Uvědomte si, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač.

 

Zaměstnanci si musí uvědomovat, co zákazníci, partneři a kolegové očekávají. Jedná se o:

 • profesionalitu – spolehlivost, kvalitu a pečlivé služby
 • pružnost – vstřícnost vůči požadavkům a rychlou reakci
 • řešení problémů – profesionální řešení reklamací a problémů
 • omluvu – přiznání chyby, upřímnou omluvu a odškodnění 
Loajalita a střet zájmů

 Zaměstnanci firmy by měli být hrdí na to, v jaké firmě pracují. Zaměstnanci musí znát poslání, vizi a hodnoty firmy a ztotožnit se s těmito hodnotami. Zaměstnanci musí být schopni jasně rozlišovat hranici soukromého a pracovního života. Ve firmě se netoleruje střet zájmů, kdy je člověk odpovědný

dvěma nebo více různým organizacím či autoritám a tyto zájmy se více či méně zásadním způsobem rozcházejí.

 

Iniciativa

Vedení firmy je nakloněno aktivnímu přístupu zaměstnanců, novým nápadům a myšlenkám. Všichni pracovníci firmy mohou otevřeně vyjadřovat svůj názor a tyto názory mají ve firmě svoji váhu.

 

Zákaz diskriminace

Firma GTL u svých zaměstnanců netoleruje žádnou formu diskriminace a nerovné zacházení se zákazníky, dodavateli, kolegy a ostatními partnery podle rasy, pohlaví, handicapu, náboženství apod.

 

Bezpečnost práce

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

 

Využití pracovní doby

Pro firmu je rozhodující efektivita práce všech zaměstnanců. Pracovníci musejí využívat pracovní dobu efektivně a pouze k činnostem, které přinášejí prospěch firmě. Jedná se především o činnosti vyplývající z příslušného pracovního místa resp. povinností a odpovědnosti.

 

Standardy oblékání

Pro obchodní schůzky s třetími stranami (zákazníci, dodavatelé a ostatní obchodní partneři) je žádoucí elegantní a formální oblečení.

Podporujeme a doporučujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Ellada.cz - e-shop s řeckými produkty
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.