GTL

CSR zpráva

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení kolegové, spolupracovníci, zákazníci a dodavatelé,

 většina firem klade hlavní důraz a zaměřuje své prezentace jen na předmět své činnosti. U nás tomu bylo podobně s tím rozdílem, že jsme se vždy snažili do našich nabídek a prezentací vměstnat to, co je nedílnou součástí našich "dalších" aktivit, co profiluje naší společnost. CSR prezentace naší firmy slouží všem, kteří o nás opravdu chtějí vědět více a chtějí podrobněji poznat, na co klademe dlouhodobě důraz. Vřele doporučuji přečíst všem, kteří mimo to, co děláme, chtějí vědět také, jací jsme. A doporučuji to nejen směrem vně společnosti, ale i nám všem, kteří participujeme interně.

S úctou.

Alexandros Koranis

 

STRATEGIE A PRODUKTY FIRMY

Podniková strategie vychází z vize a poslání firmy. Jedná se o strategii, která má za cíl odlišit služby firem od konkurence, zefektivnit nabízené spediční a dopravní služby apod. Klíčové jsou v této organizaci strategie na funkční úrovni. Pro každé oddělení ve firmě jsou jasně stanoveny cíle a strategie pro jejich naplnění.  Produkty resp. služby firmy jsou v současné době rozděleny do čtyř hlavních částí:

 • doprava, spedice a sběrná služba Řecko
 • doprava, spedice a sběrná služba Turecko
 • doprava, spedice a sběrná služba Rumunsko, Bulharsko
 • logistika (skladování, cross-dock, distribuce)

Výše uvedené produkty zahrnují následující služby:

 • celovozové přepravy
 • sběrnou službu (door-to-door)
 • celní odbavení
 • kontakty se zahraničními firmami
 • kompletní zajištění dopravních dokumentů
 • skladování

Ceny jsou stanovovány:

 • individuálně v rámci řízení vztahů se zákazníkem
 • snaha o získání zpětné vazby
 • možnost dlouhodobých ceníků 

CSR – SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Naše firma klade důraz na takový způsob podnikání, který odpovídá a jde nad rámec etických, zákonných a společenských očekávání. Ve své činnosti se chováme eticky a zasazujeme seo zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místní komunity a společnosti jako celku.

V roce 2012 byl ve firmě ustanoven a přijat Etický kodex zaměstnanců GTL. Bez dlouhodobých oboustranně prospěšných vztahů se zákazníky a ostatními stakeholdery firmy nemohou

být naše aktivity úspěšné. Firma spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami, analyzuje, koordinuje a řídí tyto vztahy. Každé dva roky ve firmě provádíme analýzu klíčových stakeholderů.

 

KOMUNIKACE

Zákazníci - se zákazníky komunikuje firma tváří v tvář při obchodních schůzkách, eventech a na veletrzích, dále prostřednictvím telefonu, internetu a nejrůznějších reklamních materiálů. Nedílnou součástí marketingové komunikační strategie jsou tiskové zprávy na internetu a zpravodaj v podobě ročenky. 

Dodavatelé - s dodavateli komunikuje firma prostřednictvím telefonu a internetu, dále u příležitosti výstav a veletrhů a obchodních schůzek. 

Odborná veřejnost a studenti - s těmito stakeholdery komunikuje firma na veletrzích, konferencích a výstavách, dále prostřednictvím tiskových zpráv na internetu, článcích v denním a odborném tisku apod. V rámci uplatňování společensky odpovědného přístupu spolupracuje firma každoročně se školami a umožňuje studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol praxi i poradenství při psaní závěrečných prací. 

Široká veřejnost - nejširší veřejnost oslovuje firma prostřednictvím reklamy v denním tisku a dále prostřednictvím billboardů a reklamy na internetu.

Místní komunita - komunikace s místní komunitou spočívá ve firemním dobrovolnictví a dárcovství, dále v poradenství a podpoře kvality života občanů. V roce 2014 se zaměstnanci firmy zúčastnili akce Engage Day 2014. 

Zaměstnanci - komunikace se zaměstnanci probíhá prostřednictvím informačních e-mailů o výsledcích a novinkách firmy, interních tiskových zpráv, dále prostřednictvím osobních pohovorů a interních eventů pro zaměstnance.

 

IDENTITA FIRMY

Firma má jasně vymezenou vizi, poslání i cíle. Managament firmy informuje o nových strategiích

a cílích své podřízené, deleguje pravomoci a odpovědnost. V rámci své komunikace používáme jednotný vizuální styl, který zahrnuje logo firmy, firemní barvy, prostředí ve firmě apod. V reklamě i vztazích s veřejností prezentujeme svoji originalitu, jedinečnost a specifičnost. V rámci firemní (interní) komunikace jsou přesně definované postupy. Organizační struktura firmy vychází z historie a filosofie firmy. V minulosti byla průběžně upravována s ohledem na růst firmy, na nové strategie, na změnu a rozvoj produktů apod. V neposlední řadě je kladen velký důraz na firemní kulturu – na systém hodnot, způsoby chování a jednání pracovníků organizace. Kultura organizace vychází z filosofie firmy, základních principů, hodnot a poslání.

 

IMAGE FIRMY

Činnost firmy se vyznačuje flexibilitou a aktivitou zaměstnanců, jejich cílovým přístupem. Od toho se odvíjí dynamická image organizace a vychází z toho např. i logo společnosti, ve kterém je „dravec“. Znamená to, že firma je dravá, flexibilní a aktivní. Ve firmě je kladen důraz na přátelskou atmosféru,

na respektování druhých a na pomoc. Spolupráce s externím psychologem a HR manažerem firmy umožňuje každému zaměstnanci pracovat na sobě, na svých osobnostních rysech, na pochopení firemní kultury a začlenění do tohoto prostředí firmy. Odlišení služeb od konkurence a přesvědčivost firmy tkví především v tom, že u nás pracují rodilí mluvčí (Řekové, Bulhaři) a čeští zaměstnanci se znalostmi turečtiny, řečtiny, angličtiny. To nám umožňuje snazší kontakt se zahraničními firmami, lepší zajištění všech přepravních a doplňkových služeb apod. Multikulturní zaměření se odráží i v naší firemní kultuře, tím pádem je součástí nejen image, ale také identity. Samozřejmostí je dodržování podnikatelské etiky, protože jednou z nezbytných podmínek našeho úspěchu je dobrá pověst. To souvisí s další oblastí image organizace, konkrétně s charakterem organizace. Zaměstnanci a spolupracovníci firmy musí respektovat platné právní předpisy a plnit spolehlivým způsobem své závazky. S obchodními partnery musí jednat poctivě a eticky. Jinou dimenzí image organizace je charakteristika úspěchu a dosahování takových výsledků, které povedou nejen k zisku, ale také k vyrovnanému cash-flow. GTL dbá o to, aby byla schopna hradit své závazky ke dni jejich splatnosti.

 

VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Má-li být vztah se zákazníkem prospěšný, je důležité hodnotit jeho užitečnost pro oba partnery.

GTL usiluje o soulad mezi požadavky zákazníka a službami firmy s ohledem na vztah firmy k zákazníkovi. Společnost reaguje flexibilně a profesionálně na nároky a individuální požadavky zákazníků.

Přidaná hodnota je vytvářena prostřednictvím:

 • týmové práce
 • kvalitního a profesionálního průběhu obchodních
 • procesů
 • odlišení se od konkurentů
 • individuálních kontaktů se zákazníky
 • flexibility
 • otevřenosti 

VZTAHY S DODAVATELI

Při výběru dodavatelských společností přihlíží firma k jejich přístupu k bezpečnosti, kvalitě, komunikaci a k celému systému sběrné služby GTL a ostatních produktů firmy. U dodavatelů je sledováno, zda mají zavedeny systémy řízení kvality, úroveň bezpečnosti a jejich vztah k životnímu prostředí. Díky těmto aspektům jsou snižována potenciální rizika problémů a komplikací v obchodním procesu zákazník - GTL – dodavatel na minimum.

 

ZAMĚSTNANCI

Bez kvalitní, profesionální a týmové práce zaměstnanců nemůže firma dosahovat úspěchu a naplňovat své poslání a vizi, implementovat nové strategie a plnit stanovené cíle.

Preferované hodnoty v týmu GTL:

 • flexibilita
 • otevřenost
 • loajalita
 • profesionalita

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Firma GTL nabízí svým zaměstnancům možnost dalšího celoţivotního vzdělávání. Každý zaměstnanec má možnost účastnit se rozvojového programu měkkých dovedností, které jsou zaměřeny na oblast komunikace, zákaznický přístup a sebehodnocení resp. sebeřízení. Ve firmě probíhají jednou týdně jazykové kurzy angličtiny, turečtiny, řečtiny a češtiny. Firma podporuje také zvyšování a prohlubování

kvalifikace zaměstnanců studiem na vysokých školách. Každý zaměstnanec studující vysokou školu při zaměstnání má k dispozici 5 dní placeného studijního volna ročně.

Sociální politika

Lidské zdroje patří ke klíčovému bohatství firmy. Firma GTL pečuje o své zaměstnance, poskytuje jim dobré pracovní zázemí, podporuje růst kvalifikace a osobnostní růst. Sociální politika zahrnuje peněžní i nepeněžní stimuly:

 • 5 dní dovolené navíc oproti zákonnému nároku
 • příspěvek na životní pojištění
 • zdravotní péče
 • v mimořádných případech možnost bezúročné půjčky

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – zelená kancelář

Ve své činnosti GTL nezapomíná na environmentální aspekty kvality života – konkrétní příklady:

 • třídění papíru, plastů a dalšího odpadu,
 • tisk z obou stran papíru,
 • recyklace tonerů a cartridge,
 • pití kvalitní vody z vodovodu,
 • používání úsporných žárovek. 

MANAGEMENT KVALITY

Systém managamentu kvality byl prověřen a uznán akreditovaným certifikačním orgánem ve shodě s normou ISO 9001:2009.

 

 

Podporujeme a doporučujeme

Bohemians 1805 - Český fotbalový klub
David Drahonínský - český paralympionik v lukostřelbě, držitel zlaté a stříbrné olympijské medaile, držitel světového rekordu
Ellada.cz - e-shop s řeckými produkty
Nadace Truck Help pomáhá rodinám, u kterých došlo ke smrti otce jako řidiče z povolání.
MDA Ride je akce pro podporu lidí se svalovou dystrofií.
Řecká obec Praha
Mateřská a Základní škola Koloděje
DMO Pobyy podporují děti s dětskou mozkovou obrnou.